ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

εταιρεία μας έχει αναλάβει το συμβόλαιο για την προμήθεια των φωτιστικών για το έργο της Πολυ- τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πρόκειται για ένα από τα πιο με- γάλα έργα που εκτελούνται σήμερα στην Κύπρο.

Το έργο αναμένεται να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.