ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

εταιρεία μας έχει αναλάβει το συμβόλαιο για την προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων για την ανέγερση της Σχολής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.