ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

H εταιρεία μας έχει αναλάβει το συμβόλαιο για την προμήθεια των φωτιστικών για το έργο της Πολυ- τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για ένα από τα πιο με- γάλα έργα που εκτελούνται σήμερα στην Κύπρο. Το έργο αναμένεται να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ. ΝΑΠΑΣ

Η Drakos Lighting Ltd έχει αναλάβει το φωτισμό της μαρίνας Αγ. Νάπας. Το έργο είναι σε εξέλιξη και η εταιρεία μας έχει προμηθεύσει μέχρι σήμερα τις κολώνες φωτισμού και τα φωτιστικά οδικού φωτισμού για την μαρίνα και τον περιβάλλοντα χώρο, τον φωτισμό ασφαλείας και το φωτισμό των υπογείων χώρων στάθμευσης.